”บรมราชาภิเษกบรมกษัตริย์ เฉลิมสวัสดิ์รัฐสีมา พระบารมีเกริกก้องฟ้า ปกประชาราษฎร์ร่มเย็น”
(อ้างอิง : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อยู่เมือง
และทีมงานศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
เข้าสู่เว็บไซต์ www.gisthai.org