โครงการจัดทำแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูเขาเจ้าลาย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้กับกรมทรัพยากรธรณี ( 2542-2543 )
Zoom Image Zoom Image
ภาพจำลองลักษณะภูมิประเทศในสภาพดั้งเดิมและสภาพปัจจุบัน เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
Zoom Image Zoom Image
ภาพจำลองลักษณะภูมิประเทศ 3 มิติของเขานางพันธุรัต สภาพพื้นที่ และแบบจำลองการเกิดหินถล่ม