กรณีศึกษาในเบื้องต้นถึงสาเหตุการเกิดน้ำท่วมและดินถล่มฉับพลัน บริเวณ ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ภาพจำลองลักษณะภูมิประเทศ 3 มิติบริเวณ ตำบลน้ำก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
Zoom Image Zoom Image Zoom Image
1. ภาพแสดงตำแหน่งของบริเวณตำบลน้ำก้อ 2. ภาพแสดงเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3. ภาพแสดงความลาดชัน พื้นที่ลุ่มน้ำ
Zoom Image Zoom Image Zoom Image
4. ภาพแสดงลักษณะของชุดดิน 5. ภาพแสดง ลักษณะทางธรณีวิทยา 6. ภาพแสดงชั้นความสูง
Zoom Image Zoom Image Zoom Image
7. สาเหตุตามธรรมชาติ
ที่ก่อให้เกิดน้ำท่วม และดินถล่ม
8. สาเหตุจากการกระทำของมนุษย์
ที่ก่อให้เกิดน้ำท่วม และดินถล่ม
9. ภาพจำลองลักษณะภูมิประเทศ
แบนด์ 3 - 2 - 1 (แดง - เขียว - น้ำเงิน)
วันที่ 12 ธันวาคม 2535
Zoom Image Zoom Image Zoom Image
10. ภาพจำลองลักษณะภูมิประเทศ
แบนด์ 3 - 2 - 1 (แดง - เขียว - น้ำเงิน)
วันที่ 7 มีนาคม 2543
11. ภาพจำลองลักษณะภูมิประเทศ
แบนด์ 5 - 4 - 3 (แดง - เขียว - น้ำเงิน)
วันที่ 12 ธันวาคม 2535
12. ภาพจำลองลักษณะภูมิประเทศ
แบนด์ 5 - 4 - 3 (แดง - เขียว - น้ำเงิน)
วันที่ 7 มีนาคม 2543


ภาพถ่ายจากการสำรวจ บริเวณตำบลน้ำก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ ถ่ายเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2544 ]
Zoom Image Zoom Image Zoom Image Zoom Image
ภาพถ่าย 01 ภาพถ่าย 02 ภาพถ่าย 03 ภาพถ่าย 04
Zoom Image Zoom Image Zoom Image Zoom Image
ภาพถ่าย 05 ภาพถ่าย 06 ภาพถ่าย 07 ภาพถ่าย 08