การประยุกต์ใช้ GIS และข้อมูล Remote Sensing เพื่อการประเมินผลกระทบเบื้องต้นทางกายภาพในพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัย จากการเกิดคลื่นยักษ์ (tsunami) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
The Application of GIS and Remote Sensing on Assessing Physical Impact Caused by Tsunami on Dec,26 2004 in the Coastal Zone of Thailand

ระนอง : Ranong | พังงา : Phangnga | ภูเก็ต : Phuket | กระบี่ : Krabi | ตรัง : Trang | สตูล : Satun


โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ อยู่เมือง และทีมงานวิจัย
ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย [ GISTHAI ] จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e - mail : sombat@gisthai.org
ByAssistant Professor Sombat Yumuang et al.
Geo-InformaticS Center for Thailand [ GISTHAI ]   Chulalongkorn Universityแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ (Topographical Map)

Zoom Image... Zoom Image...  
แผนที่ภูมิประเทศที่เกี่ยวข้อง และ
เกิดผลกระทบจากการเกิด tsunamis ถล่ม
และแสดงโซนพื้นที่
Relevant topographical maps showed the areas destroyed by Tsunami
แผนที่แสดงเขตอุทยานแห่งชาติ
Boundary Map of National Park
 
Download รูป Download รูป  
 
แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม (Satellite Images)

Zoom Image.. Zoom Image..  Zoom Image...
ข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 7 ETM+
จังหวัดกระบี่ที่ได้รับผลกระทบจาก Tsunamis ถล่ม
Landsat 7 ETM+ satellite image of Krabi Province destroyed by Tsunami
ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Landsat 7 ETM+
บริเวณเกาะพีพี จังหวัดกระบี่
Landsat 7 ETM+ satellite image of PP Island destroyed by Tsunami
ภาพข้อมูลดาวเทียม SPOT XI +M
แสดงการเคลื่อนตัวของ tsunamis
[บันทึกภาพเมื่อ 26 ธ.ค. 2547]
SPOT XI+M satellite image showing the movement of Tsunami (acquired on 26 December 2004)
Download รูป Download รูป  Download รูป
 
<< Back TOP ^