การประยุกต์ใช้ GIS และข้อมูล Remote Sensing เพื่อการประเมินผลกระทบเบื้องต้นทางกายภาพในพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัย จากการเกิดคลื่นยักษ์ (tsunami) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
The Application of GIS and Remote Sensing on Assessing Physical Impact Caused by Tsunami on Dec,26 2004 in the Coastal Zone of Thailand

ระนอง : Ranong | พังงา : Phangnga | ภูเก็ต : Phuket | กระบี่ : Krabi | ตรัง : Trang | สตูล : Satun


โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ อยู่เมือง และทีมงานวิจัย
ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย [ GISTHAI ] จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e - mail : sombat@gisthai.org
ByAssistant Professor Sombat Yumuang et al.
Geo-InformaticS Center for Thailand [ GISTHAI ]   Chulalongkorn Universityภาพข้อมูลจากดาวเทียม IKONOS ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - สทอภ.
แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ และแผนที่ภาพข้อมูลจากดาวเทียมแสดงที่ตั้งของ บ้านน้ำเค็ม หมู่เกาะสิมิลัน และอุทยาแห่งชาติเขาหลัก-แหลมปะการัง
Topographical Map and Satellite Images of Ban Namkhem Similan Islands and Kao Lak National Park-Pakarang Cape
Zoom Image... Zoom Image...
แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ และโครงสร้างพื้นที่จังหวัดพังงา
(Topographical Map and Infrastructure of Phangnga Province)
แผนที่แสดงที่ตั้งของ หมู่เกาะสิมิลัน
และอุทยาแห่งชาติเขาหลัก จังหวัดพังงา
ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์ (Tsunami)
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2547
Map of Location of Similan Islands
and Kao Lak National Park
Phangnga province was damaged by Tsunami on 26 December 2004
ภาพเคลื่อนไหวสามมิติ จากเขาหลักไปยังแหลมปะการัง จ.พังงา
(3D animation from Kaoluk to Pakarang Cape )
Download รูป Download.. Download รูป Download.. Download File
Zoom Image... Zoom Image...
แผนที่ภาพข้อมูลดาวเทียม IKONOS บริเวณบ้านน้ำเค็มก่อนเกิดคลื่นสึนามิ (บันทึกภาพเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2545)
Ikonos satellite image of Ban Namkhem acquired on 3 March 2002
แผนที่ภาพข้อมูลดาวเทียม IKONOS บริเวณบ้านน้ำเค็มหลังเกิดสึนามิ (บันทึกภาพเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2547)
Ikonos satellite image of Ban Namkhem acquired on 29 December 2004
ภาพเคลื่อนไหวสามมิติ บริเวณบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา
(3D animation Ban Namkhem Phangnga Province)
Download รูป Download.. Download รูป Download.. Download File
คลิกเพื่อขยายภาพ.. คลิกเพื่อขยายภาพ.. คลิกเพื่อขยายภาพ.. คลิกเพื่อขยายภาพ.. คลิกเพื่อขยายภาพ.. คลิกเพื่อขยายภาพ.. คลิกเพื่อขยายภาพ.. คลิกเพื่อขยายภาพ..
ภาพข้อมูลจากดาวเทียม Ikonos ซ้อนทับแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศ บริเวณแหลมปะการัง - เขาหลัก บันทึกภาพเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547
Ikonos satellite image overlaid with topographical map of Pakarang Cape and Kao Lak. (Acquired on 29 December 2004)


 
ตัวอย่างภาพข้อมูลจากดาวเทียม Ikonos อธิบายลักษณะทางกายภาพในเบื้องต้นของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์ (Tsunamis) ก่อนและหลังเกิดเหตุการณ์
The samples of Ikonos satellite images showing the physical features of the affected areas in pre-post tsunami disaster.
More Detail...

<< Back TOP ^