การประยุกต์ใช้ GIS และข้อมูล Remote Sensing เพื่อการประเมินผลกระทบเบื้องต้นทางกายภาพในพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัย จากการเกิดคลื่นยักษ์ (tsunami) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
The Application of GIS and Remote Sensing on Assessing Physical Impact Caused by Tsunami on Dec,26 2004 in the Coastal Zone of Thailand

ระนอง : Ranong | พังงา : Phangnga | ภูเก็ต : Phuket | กระบี่ : Krabi | ตรัง : Trang | สตูล : Satun


โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ อยู่เมือง และทีมงานวิจัย
ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย [ GISTHAI ] จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e - mail : sombat@gisthai.org
ByAssistant Professor Sombat Yumuang et al.
Geo-InformaticS Center for Thailand [ GISTHAI ]   Chulalongkorn Universityแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ (Topographical Map)

Zoom Image... Zoom Image... Zoom Image...
แผนที่ภูมิประเทศที่เกี่ยวข้อง และ
เกิดผลกระทบจากการเกิด tsunamis ถล่ม
และแสดงโซนพื้นที่
Relevant topographical maps showed the areas destroyed by Tsunam
แผนที่แสดงเขตอุทยานแห่งชาติ
Boundary Map of National Park
แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ และ
โครงสร้างพื้นที่จังหวัดตรัง
Topographical Map and Infrastructure of Trang Province
Download รูป Download รูป Download รูป
 
แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม (อยู่ระหว่างการจัดทำ)
Satellite Images (The production of satellite images is on process)


<< Back TOP ^