Advance training program
No. Project Name Date
4. โครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจการจัดการพื้นที่เสี่ยงภัย ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย
»  โครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการพิบัติภัย 19 ก.ค. - 3 ก.ย. 47 
3. โครงการ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปสถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
เชิงบูรณาการ ในการบริหารจัดการ
»  การฝึกอบรมโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปสถานการณ์ฯ 13 - 18 ก.ย. 47 
2. โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
»  การฝึกอบรมโครงการ GIS สำหรับข้าราชการตำรวจระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
    (สำหรับ บก.น. 1-9 และ ภ.จว.ในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 1 - 9 จำนวน 3 รุ่น)
27 ม.ค. - 4 ก.พ. 47 
»  การฝึกอบรมโครงการ GIS สำหรับข้าราชการตำรวจระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
    (สำหรับ สน. ในสังกัดของ บก.น. 1-9 และ สภ.อ./สภ.ต. ต้นแบบในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 3 รุ่น)
10 - 27 ก.พ. 47 
»  การฝึกอบรมโครงการ GIS สำหรับข้าราชการตำรวจระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
    (สำหรับ บช.น. , บก.น. 1-9 ,ตำรวจภูธรภาค 1 - 9 และ ภ.จว.ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 - 9 จำนวน 2 รุ่น)
21 - 25 มิ.ย. 47 
»  การฝึกอบรมโครงการ GIS สำหรับข้าราชการตำรวจระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
    (สำหรับ สน. ในสังกัดของ บก.น. 1-9 จำนวน 2 รุ่น)
29 มิ.ย. - 9 ก.ค. 47 
»  การฝึกอบรมโครงการ GIS สำหรับข้าราชการตำรวจระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
    (สำหรับ สภ.อ./สภ.ต. ต้นแบบในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 7 )
13 - 16 ก.ค. 47 
1. โครงการศึกษาวิจัยการจัดทำดัชนีชี้วัดและสำรวจความ คิดเห็นเชิงพื้นที่ของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
»  การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมนำเข้าข้อมูลผลการปฏิบัติงาน  
»  การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น  
 
<< Back TOP ^