ภาพจำลองสามมิติและตำแหน่งหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายบริเวณ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดข้างเคียง
Zoom... Zoom... Zoom... Zoom...
พื้นที่ชุมชน
ซ้อนทับบนลักษณะภูมิประเทศ
ภาพข้อมูลดาวเทียม Landsat
ซ้อนทับบนลักษณะภูมิประเทศ
ข้อมูลการใช้ประโยชนที่ดิน
ซ้อนทับบนลักษณะภูมิประเทศ
ตำแหน่งหมู่บ้าน
ที่ได้รับความเสียหาย