ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและเสวนาในหัวข้อ : ภูมิปัญญา “ตามรอยเท้าพ่อ” ภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย “ทำเป็นธรรม”
หลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7
ศาสตร์พระราชากับประเทศไทย 4.0 : การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ

จัดโดย Gistda (20 พ.ค. – 30 ก.ค. 2560)
บรรยายโดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย