ภูมิปัญญา “ตามรอยพระบาท” ภูมิสารสนเทศเพื่อ กฟผ. เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสมดุล
EGAT GIS Day 2017 วันที่่ 15 ธันวาคม 2560

บรรยายโดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย