ภูมิปัญญา “ตามรอยพระบาท” เพื่อการพัฒนาจังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก อย่างยั่งยืนและสมดุล
โครงการสัมมนาพัฒนา ผู้นำท้องที่ ปราชญ์ชาวบ้าน (บวร ๔.๐)
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนแบบองค์รวม
ในจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รุ่นที่ ๑ จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

บรรยายโดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย