ภูมิปัญญา “ตามรอยพระบาท” เพื่อการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างยั่งยืนและสมดุล
โครงการสัมมนาพัฒนา ผู้นำท้องที่ ปราชญ์ชาวบ้าน (บวร 4.0)
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนแบบองค์รวม
ในจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รุ่นที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ณ ธาราบางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 31 มกราคม 2561

บรรยายโดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง และ ดร.ลักขณา สท้านไตรภพ
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย