ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
( Geo-InformaticS for Good Governance –GGG )

“หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23 กรุงเทพมหานคร”
15 กุมภาพันธ์ 2561

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย