ภูมิปัญญา “ตามรอยพระบาท” เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ภาคเหนือ อย่างยั่งยืนและสมดุล
“สัมมนาผู้บริหารระดับสูง สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)”
จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย