ภูมิปัญญา “ตามรอยพระบาท” เพื่อการพัฒนาจังหวัดตราด อย่างยั่งยืนและสมดุล

โครงการสัมมนาพัฒนา ผู้นำท้องที่ ปราชญ์ชาวบ้าน (บวร ๔.๐)
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนแบบองค์รวม
รุ่นที่ ๑ จังหวัดตราด วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑


บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย