หลักสูตรผู้นาด้านการบริหารจัดการน้า
สถาบันน้าเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
20 กรกฎาคม 2561

บรรยายโดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย