องค์ความรู้สากล..เพื่อการบริหารจัดการพิบัติภัยธรรมชาติ อย่างยั่งยืนและสมดุล
ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและแบบจำลองเชิงพื้นที่
23 กรกฎาคม 2561

บรรยายโดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย