องค์ความรู้สากลเพื่อการจัดการพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้้า ตั้งแต่ระดับพื้นที่ลุ่มน้้าย่อยของประเทศไทยอย่างยั่งยืนและกรอบแนวทางในการประเมินความเสี่ยงจากดินถล่มในเชิงพื้นที่ (Spatial Landslide Risk Assessment Framework)
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

บรรยายโดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai
ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย
ดาวน์โหลด Poster