วิทยากรรับเชิญบรรยายที่สถาบันประกันภัยไทย
หัวข้อ “หลักการและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการประเมินความเสี่ยงจากพิบัติภัย”
4 กันยายน 2561

บรรยายโดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai
ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย