“พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำในภาคกลางตอนล่างและในภาคตะวันออก (ช่วงปี 2549-2554, 2549-2559 และ ในปี 2555 ในลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำนครนายก และลุ่มน้ำบางปะกง)”