การนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานธนารักษ์ .. ก้าวสู่ Thailand 4.0
24 กันยายน 2561

บรรยายโดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai
ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อการนำเสนอ
1. องค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ อย่างยั่งยืนและสมดุล
2. แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการงานประเมินที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินธนารักษ์จังหวัด และการบริหารจัดการที่ส่วนกลาง

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย