Spatial Landslide Hazard and Risk Assessment in Thailand
โดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai
ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Topics

  • Knowledge for Water-related Disasters Management : Landslides, Flash Floods and Floods
    Landslide Types, Causes and Triggering Mechanism
    Spatial Landslide Hazard and Risk Assessment Framework

  • องค์ความรู้และภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการแบบองค์รวมเพื่อลดผลกระทบในอนาคต จากการเกิดตะกอนไหลถล่ม (Debris flow) และน้ำปนตะกอนท่วมบ่า (Debris flood) ในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยบริเวณเทือกเขาสูง : กรณีศึกษาในปี ๒๕๔๔ บริเวณเนินตะกอนรูปพัดของลุ่มน้ำย่อยลำน้ำก้อใหญ่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

  • องค์ความรู้เบื้องต้นเพื่อการจัดการพิบัติภัยธรรมชาติจากดินถล่ม (Landslides) ในพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการประเมินความเสี่ยงจากการเกิดดินถล่มในเชิงพื้นที่ (Spatial landslides Risk Assessment) ตั้งแต่ระดับพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยของประเทศไทย : บริเวณพื้นที่บ้านกระทูนเหนือ ต.กะทูน อ.พิปูน (22 พฤศจิกายน 2531) และ บริเวณพื้นที่ ต.แม่พูน อ.ลับแล (22 พฤษภาคม 2549 )
     
  • แผนที่แสดงจำนวนเหตุการณ์ของการเกิดดินถล่ม (Landslides) และน้ำป่าไหลหลาก ถึงระดับตำแหน่งหมู่บ้าน (ในอดีต) ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ภาคเหนือ และพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย
ดาวน์โหลด ไฟล์ Spatial Landslide Risk Assessment Framework in Thailand