การเสวนา “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างนโยบายที่เหมาะสม กับการดาเนินงานในเชิงพื้นที่ .. เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสมดุล” ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 31 พฤษภาคม 2562

AIP - Actionable Intelligence Policy Platform : นวัตกรรมทางความคิด
และภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) สาหรับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากพิบัติภัยไฟป่า และพิบัติภัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวมอย่างยั่งยืนและสมดุล ในจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ข้างเคียง


โดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai
ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ : ไฟล์ pdf (7.9 MB)       ไฟล์ ppt (33.5 MB)
ดาวน์โหลด Poster : Poster1   Poster2   Poster3   Poster4   Poster5  Poster6   Poster7   Poster8   Poster9   Poster10