ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำ

จัดโดย สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

บรรยายโดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai
ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย