ศูนย์ศึกษา วิจัย และปฏิบิตการเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าหมอกควันในประเทศไทยและในภูมิภาค
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เสวนาหัวข้อ

"สำรวจพรมแดนความรู้เรื่องหมอกควัน :
จากวิทยาศาสตร์สู่นโยบายที่เหมาะสมกับการนำไปปฏิบัติในพื้นที่"
Exploring the Knowledge Boundary of Haze:
From Scientific Findings to Actionable Intelligence Policy - AIP

นวัตกรรมทางความคิด AIP และภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงจากพิบัติภัยไฟป่าหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายลและภูมิภาคข้างเคียง


บรรยายโดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย
นวัตกรรมทางความคิด AIP และภูมิสารสนเทศ
ภูมิปัญญา “ตามรอยพระบาท” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสมดุล ๑
ภูมิปัญญา “ตามรอยพระบาท” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสมดุล ๒
ภูมิปัญญา “ตามรอยพระบาท” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสมดุล ๓