องค์ความรู้ในการบริหารจัดการพิบัติภัยที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นควันพิษ และน้ำ ด้วยข้อมูลในเชิงพื้นที่ : ภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics)
 

จัดโดย สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมป์ (สนตอ.) ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

บรรยายโดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย