แนวทางการจัดทำ/ปรับปรุง Digital Geological Map Database ตามมาตรฐานสากล เพื่อนำคุณค่าร่วมสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 


บรรยายโดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย