องค์ความรู้และภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อย่างยั่งยืนและสมดุล

โดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย
เอกสาร 1
เอกสาร 2