#TCAS 65... "ชวนนักเรียนชั้น ม.6 คิดแล้วทำ… ทำแล้วคิด กับก้าวต่อๆ ไป เพื่อความสำเร็จในอนาคต..."

Coaching โดย “อ.บัติ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สมบัติ อยู่เมือง
(ม.ท. 1035 รุ่นที่ 16)
@ WATMAI STEAM EDUCATION CENTER 1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง
24-26 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย   Click to Download...