การฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานการประเมินสภาพอากาศ และการประเมินความเสี่ยงด้วยข้อมูลสารสนเทศ
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1011 ชั้น 10
โดยสถาบันน้้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อมตะวอเตอร์ จำกัด

ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย   Click to Download...