โอกาสและคุณค่าขององค์ความรู้ธรณีวิทยา เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนและสมดุลบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย