“ภูมิปัญญาตามรอยพระบาท
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสมดุล
ณ มณฑลนครชัยศรี บนดินแดนสุวรรณภูมิ”

ณ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

โดย ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย   Click to Download...