“ชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมฯ คิดแล้วทำ … ทำแล้วคิด
กับก้าวต่อๆ ไป เพื่อความสำเร็จในอนาคต…”"

Coaching โดย “ครูใหญ่” ผอ.ดร.อุดม ชำนิ (มท. รุ่นที่ 11)
“อ.บัติ” ที่ปรึกษาฯ ดร.สมบัติ อยู่เมือง (มท. รุ่นที่ 16)
ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง
27 ธันวาคม 2564

ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย   Click to Download...