การจัดการพิบัติภัยธรรมชาติ NATURAL HAZARD MANAGEMENT
โดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย www.gisthai.org
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19 มิถุนายน 2557

As one philosopher said, "Man lives by geological and natural consent subject to change without notice."

  • Every year our planet has thousands of floods, earthquakes, wildfires, landslides, avalanches, and tornadoes, and hundreds of volcanic eruptions and tropical cyclones.
  • During the past 20 years, natural hazards have killed about three million people. More than 800 million have suffered loss of home, health, family members or friends, and endured economic hardship.
  •  
More Detail...