เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประยุกต์ใช้และบริหารข้อมูลเพื่อการจัดการสาธารณภัย

โดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย www.gisthai.org
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 กุมภาพันธ์ 2558

Part I : กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากพิบัติภัยธรรมชาติ แนวทางการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการและการลดความเสี่ยง พิบัติภัยธรรมชาติ
Part II : กรณีศึกษาการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการพิบัติภัยธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มและอุทกภัย
Part III : โครงการประยุกต์ใช้และบริหารข้อมูลเพื่อการจัดการสาธารณภัย