เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร"Geo-Informatics Technology for Executives 2015" หัวข้อ "ภูมิสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการบริหารและตัดสินใจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ให้ GISTDA ณ โรงแรม ทีเค พลาเลช แจ้งวัฒนะ กทม. วันที่16 มีนาคม 2558


โดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย www.gisthai.org
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  16 มีนาคม 2558