เอกสารประกอบการบรรยาย ในหัวข้อ "การบูรณาการภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ กฟฝ." ที่งาน "EGAT GIS Day 2015" 31 มีนาคม - 1เมษายน 2558


โดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย www.gisthai.org
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  16 มีนาคม 2558