"เรียนรู้ด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่/ภูมิสารสนเทศ จาก GIS & Remote Sensing image พร้อมภาพถ่ายประกอบ จาก Nepal earthquake : Before and After " Credit : BBC & USGS
http://www.bbc.com/news/world-asia-32479909?SThisFB
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/poster/2015/20150425.jpg
http://www.bbc.com/news/science-environment-325 15059