“ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ”
โดย
ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย Website : www.gisthai.org    Facebook : https://www.facebook.com/Gisthai
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 กันยายน 2559

หัวข้อการนาเสนอ
I. Why we use “Geo-Informatics Technology”
II. “Best Practices” ที่ต้องคานึงถึงในการวางแผนและ จัดการพิบัติภัยธรรมชาติเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

read more...