Description Link
Project Name Presentation Images
Natural Resources
โครงการ การศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการกำหนดให้เป็นพื้นที่คุ้มครองทางการเกษตร ในพื้นที่ต้นแบบ (Level 2)  
โครงการการศึกษาสถานภาพและแนวทางในการใช้ประโยชน์ข้อมูลทรัพยากรที่ดินของหน่วยงานภาครัฐ  
GIS Application in Groundwater Management in Bangkok Metropolis Show Presentation..  
Three-Dimensional GIS Models of Land Subsidence in Bangkok Metropolis from 1990-1997  
โครงการศึกษาข้อมูล และศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ให้กับกรมทรัพยากรธรณี ( 2541-2542 ) (English Version)
การศึกษาแหล่งแร่โพแทช อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ให้กับกรมทรัพยากรธรณี ( 2538 )
Environments
โครงการวิจัยการจัดทำระบบเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่านเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อย่างยั่งยืน  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
กรณีศึกษา : ในเขตพื้นที่สูง บริเวณอำเภอเขาค้อ และอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
โครงการจัดทำแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูเขาเจ้าลาย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้กับกรมทรัพยากรธรณี ( 2542-2543 ) Show Presentation.. Link to Images
Natural Hazards
The Application of GIS and Remote Sensing on Assessing Physical Impact Caused by Tsunami on Dec,26 2004 in the Coastal Zone of Thailand  
โครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจการจัดการพื้นที่เสี่ยงภัย ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  
แผนที่แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบเชิงพื้นที่จากพายุหมุ่ยฟ้า  
โครงการการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลสำรวจระยะไกลเพื่อการประเมินความเสี่ยงจากน้ำท่วมในประเทศไทย กรณีศึกษา : ในลุ่มแม่น้ำป่าสัก   Link to Images
กรณีศึกษาในเบื้องต้นถึงสาเหตุการเกิดน้ำท่วมและดินถล่มฉับพลัน บริเวณตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์   Link to Images
การประเมินศักยภาพของพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม/น้ำท่วมฉับพลันในประเทศไทย :
กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ แพร่ และภูเก็ต
Show Presentation..  
Socio-Economics
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อการบริหารในพื้นที่ภาคกลาง  
โครงการการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)เพื่อการบริหารโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดบริการด้านการศึกษาเชิงพื้นที่
โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 
Politics and Administration
โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
โครงการ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปสถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบูรณาการ ในการบริหารจัดการ  
โครงการจัดหาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการจัดเก็บข้อมูลในหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ( 2541-2543 ) Show Presentation..  
โครงการศึกษาวิจัยการจัดทำดัชนีชี้วัดและสำรวจความ คิดเห็นเชิงพื้นที่ของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ  
โครงการจัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้กับกรุงเทพมหานคร ( 2540-2541)
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหาร ให้กับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( 2540 )
การศึกษาเพื่อจัดทำระบบสารสนเทศและพัฒนาเทคโนโลยี ให้กับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( 2540 )
โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( 2540 )
โครงการวางระบบการบริหารราชการและการบริหารบุคคลภาครัฐ โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ให้กับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( 2540 )
Public Health
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับโรคไข้หวัดนก ในพื้นที่เฉพาะ
 
<< Back TOP ^