ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี GEOINFORMATICS FOR GOOD GOVERNANCE-GGG
ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
GIS for Good Government-GGG
มิติใหม่ของการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี