เรียนรู้ เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก...(Knowledge Base of Global Climate Change...)

 
โดย ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง
หัวหน้าศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย