Thailand Maps
Zoom Image Zoom Image Zoom Image
ภาพจำลองสามมิติแสดงลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียง
Zoom Image Zoom Image Zoom Image
แผนที่จำลองลักษณะภูมิประเทศและ
เส้นทางคมนาคมของประเทศไทย
แผนที่จำลองลักษณะภูมิประเทศและ
ขอบเขตลุ่มน้ำในประเทศไทย
ภาพจำลองลักษณะภูมิประเทศและ
พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย
Zoom Image Zoom Image Zoom Image
แผนที่จำลองลักษณะภูมิประเทศ
แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
หมู่บ้านที่มีระบบน้ำประปาของประเทศไทย
แผนที่จำลองลักษณะภูมิประเทศ
แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ตำแหน่งโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ภาพข้อมูลดาวเทียมบริเวณ กรุงเทพมหานคร
และปริมณทล
Zoom Image Zoom Image Zoom Image
ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2543
ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2543
ภาพข้อมูลดาวเทียมบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2546
Zoom Image Zoom Image Zoom Image
3D Terrain model
Phuket province,Thailand
3D Terrain model
Phuket province,Thailand
ภาพดาวเทียม LANDSAT TM 5
BAND 3-2-1 (แดง-เขียว-น้ำเงิน)
Phuket province,Thailand

Postcard
Zoom Image Zoom Image
ภาพจำลองสามมิติแสดงลักษณะภูมิประเทศ
ของประเทศไทยและบริเวณข้างเคียง
ภาพจำลองลักษณะภูมิประเทศซ้อนทับภาพข้อมูลดาวเทียม จังหวัดน่านและบริเวณข้างเคียง ภาพจำลองลักษณะภูมิประเทศซ้อนทับการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดน่าน

หมุ่ยฟ้า/Muifa
ผลการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย
จากพายุหมุ่ยฟ้า ณ.วันที่ 25 พ.ย.47
เวลา 10.30 น.
แผนที่แสดงปริมาณน้ำฝนจากอิทธิพลของ
พายุหมุ่ยฟ้าช่วงวันที่ 25 พ.ย. 47 : 18.00 น.
ถึง วันที่ 26 พ.ย. 2547 : 04.00 น.
 

แผนที่การคาดการณ์เส้นทางเดินพายุ
(วันที่ 25 พ.ย. 2547 เวลาในประเทศไทย)
แผนที่แสดงปริมาณฝน ณ. เวลาต่างๆ
(วันที่ 24-25 พ.ย. 2547 เวลาในประเทศไทย)
แผนที่แสดงปริมาณน้ำฝน ณ. เวลาต่างๆ
(วันที่ 26 พ.ย. 2547 เวลาในประเทศไทย)

แผนที่แสดงประเภทแหล่งน้ำและลักษณะการใช้น้ำของประเทศไทย
การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ชุมชนและ
แหล่งน้ำของหมู่บ้าน
หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
และพื้นที่ทำการเกษตร
พื้นที่ชลประทาน
พื้นที่และตำแหน่งโรงงานอุตสาหกรม
แหล่งน้ำใต้ดินและ
หมู่บ้านที่มีน้ำประปา
แหล่งน้ำและ
น้ำผิวดินของชุมชน