ระบบสารสนเทศภูมิศาตร์ ในการบริหารภาครัฐ"
มิติใหม่ของ การใช้กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ และสารสนเทศเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการบริหารราชการไทย (G-Government) หนังสือเล่มนี้ จะนำท่านเข้าสู่โลก ของการบริหารภาครัฐยุคใหม่ ที่เสนอแนวคิด ของการกระจายทรัพยากร และการจัดการ โครงสร้างภาครัฐ ที่ฐานล่าง ที่ให้ความสำคัญ และเอาใจใส่ ต่อข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) สภาพข้อเท็จจริง ตามความ ต้องการของประชาชน และสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการ พิจารณา และการบรูณาการ (Integration) ภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics) ที่เกี่ยวข้อง กับความ ต้องการในแต่ละพื้นที่ ได้อย่างเหมาะสม   more detail

แต่งโดย :   ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ อยู่เมือง        ISBN 974-13-1645-3

 2001 debris flow and debris flood in Nam Ko area, Phetchabun province, central Thailand ( Environmental Geology 2006 51: 545-564)
Abstract : The factors of the debris flow and debris flood (debris flow-flood) occurrence on 11 August 2001 on the active Nam Ko alluvial fan in Phetchabun province, central Thailand were studied. Evidences of past activity registered in the alluvial fan, and the debris flow-flood event were reconstructed. The disastrous debris flow-flood event was not the work of the unusual high amount of rainfalls alone, as previously theorized, but is a work of combined factors from the terrain characteristics with specific land covers to the time-delay for accumulation of debris and sediments. This combination of factors could lead to a debris flow-flood after a high amount of precipitation. The process could also be worse if a landslide formed a natural dam, then the dam was destroyed under the weight of impounded water. After such a disastrous event, it would take time for more plant debris and sediments in the sub-catchment area to accumulate before the next debris flow-flood.  ( Download Full Text  2.43 Mb )
 การประเมินศักยภาพของตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่า ในปี 2544 บริเวณพื้นที่น้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคกลางของประเทศไทย

Pre chapter Abstract , Table of content 239 KB 291 KB
Chapter 1 Introduction 373 KB 428 KB
Chapter 2 Literature review 611 KB 590 KB
Chapter 3 Thematic data preparation 2,939 KB 2,582 KB
Chapter 4 Debris flow-flood hazard analysis in nam ko yai 1,428 KB 1,167 KB
Chapter 5 Evidences and parameters affecting devris flow-flood processes... 1,986 KB 1,965 KB
Chapter 6 Evidences of debris flow-flood activities in the alluvial fan 4,044 KB 3,809 KB
Chapter 7 Discussion 836 KB 908 KB
Chapter 8 Conclusion 58 KB 147 KB
Appendices   10,109 KB 9,744 KB
References   99 KB 181 KB
Curriculum vitae   48 KB 139 Kb
Full document   21,883 KB 19,997 KB
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2548   ISBN 974-14-2174-5