ระบบสำรวจหาตำแหน่งพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS) ประโยชน์ของระบบสำรวจหาตำแหน่งพื้นโลกด้วยดาวเทียม
 
วิธีการหาพิกัดตำแหน่งโดยใช้ระบบ GPS ขั้นตอนทำงานด้วยระบบดาวเทียม GPS ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งานข้อมูล GPS
 

ประโยชน์ของระบบสำรวจหาตำแหน่งพื้นโลกด้วยดาวเทียม

แสดงการนำร่องของยานพาหนะต่างๆจากที่หนึ่งไปที่อื่นๆตามต้องการ เช่น เครื่องบิน เรือ รถยนต์ และจักรยานยนต์ เป็นต้น


แสดงการนำร่องด้วยเครื่อง GPS ในรถยนต์ แสดงเครื่อง GPS ติดกับโทรศัพท์มือถือสามารถบอกตำแหน่งได้
แสดงเครื่อง PDA ใช้ร่วมกับ GPS สำหรับเดินนำร่องในเมือง แสดงเครื่อง GPS ติดตั้งร่วมกับกล้องถ่ายรูปติจิตอล

แสดงการทำแผนที่ไปรษณีย์โทรเลข โรงไฟฟ้า โรงพยาบาล สถานีอนามัย ของจังหวัดนครราชสีมา


แสดงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมของแผนที่ภูมิประเทศของจังหวัดนครราชสีมาให้ทันสมัย

    
แสดงการประยุกต์ใช้ Software GPS ในการทำแผนที่และแปลภาพถ่ายทางอากาศ

 
        
แสดงการประยุกต์ใช้ระบบ GPS ในด้านเกษตรกรรม
    
แสดงการประยุกต์ใช้ระบบ GPS กับงานทางทะเล

แสดงการประยุกต์ใช้ระบบ GPS กับระบบคมนาคมขนส่งด้านต่าง ๆ
 • การนำร่องจากที่หนึ่งไปที่อื่นๆตามต้องการ
 • การติดตามการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งของต่างๆ


 • การสำรวจรังวัดและการทำแผนที่
 • การประยุกต์ใช้ GPSในการควบคุมเครื่องจักรกล เช่น เครื่องจักรกลในการทำเกษตรกรรม เครื่องจักรกลที่ใช้ในการขนส่งบริเวณท่าเรือ
 • การประยุกต์ใช้ GPS ในด้านการขนส่งทางน้ำและทางทะเล (Maritime)


 • การประยุกต์ใช้ GPS กับระบบการจราจรและการขนส่ง (Intelligent Transport Systems: ITS) ในการแก้ปัญหาจราจร การปรับปรุงความปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคมนาคมขนส่ง และการใช้ระบบการประกันรถยนต์ (L-Commerce)


 • การประยุกต์ใช้ GPS กับการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของโครงสร้างทางวิศวกรรมหรือเปลือกโลก
 • การใช้อ้างอิงการวัดเวลาที่เที่ยงตรงที่สุดในโลก
 • การประยุกต์ใช้ GPS ในการออกแบบเครือข่าย คำนวณตำแหน่งที่ตั้งด้านโทรคมนาคมและด้านพลังงาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำมัน
 • การประยุกต์ใช้ GPS ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม
 • การประยุกต์ใช้ GPS ในด้านอื่นๆ เช่น การเงินการธนาคาร