ระบบสำรวจหาตำแหน่งพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS) ประโยชน์ของระบบสำรวจหาตำแหน่งพื้นโลกด้วยดาวเทียม
 
วิธีการหาพิกัดตำแหน่งโดยใช้ระบบ GPS ขั้นตอนทำงานด้วยระบบดาวเทียม GPS ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งานข้อมูล GPS
 

ขั้นตอนทำงานด้วยระบบดาวเทียม GPS
มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
  • การออกแบบระบบเครือข่าย การกำหนดจุดที่จะติดตั้งเครื่อง GPS (Design the Network)
  • การวางแผนการทำงาน (Planning) การเตรียมข้อมูลทุกอย่างให้พร้อม เช่น จำนวน GPS ที่จะใช้ ระยะเวลาที่ใช้วัด ข้อมูลแนวทางการโคจรของดาวเทียม (Sky Plot)
  • การสำรวจขั้นต้น (Reconnaissance) เป็นการตรวจสอบความพร้อมของข้อมูล เช่น แผนที่ ข้อมูลดาวเทียม บริเวณที่จะตั้งเครื่อง GPS มีสิ่งกีดขวางที่จะก่อให้เกิดคลื่นสะท้อนหรือไม
  • การทำงานภาคสนาม (Field Procedure) ดำเนินการรับสัญญาณ GPS โดยจดรายละเอียด ข้อมูลต่าง ๆ ใน Field Sheet วัดความสูงของเสาอากาศ (ในกรณีการสำรวจรังวัด) เปิดเครื่องรับสัญญาณและควรตรวจสอบระบบการรับสัญญาณข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมแก้ไขปัญหากรณีเครื่องรับสัญญาณขัดข้อง