เริ่มต้นกับ ArcView Internet Map Server ArcView IMS Configuration  
 

ArcView IMS Configuration

ArcView IMS Configuration A
 

ArcView IMS Configuration B