×

Warning

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Could not create folder.Path: [ROOT]\images\thumbnails\D:
โครงการ วิจัยการจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อย่างยั่งยืน
Click to Zoom... โครงการปีงบประมาณ 2548
   ลักษณะ โครงการเป็นงานวิจัยที่อธิบายปรากฏการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยวิธีทางภูมิสารสนเทศที่อาศัยความเชื่อมโยงกันของข้อมูล ที่สามารถหาเหตุและผลเชิงวิทยาศาสตร์ได้ ซึ่งองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจะเป็นเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนด้านการบริหาร จัดการตามนโยบาย...
more detail
  Click to Zoom... โครงการปีงบประมาณ 2549
   การ ดำเนินงานโครงการต่อเนื่องจากในปีงบประมาณ 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ สำรวจ และจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่ม น้ำน่าน ในจังหวัดน่านเชิงบูรณาการ และวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2545 ...
more detail