Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

...ที่สุดของความภูมิใจในฐานะหัวหน้าโครงการ (จาก65โครงการใน20ปี)
ในนามของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กับ
"โครงการการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้านสังคม"
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตามดูรายละเอียดของระบบได้ที่...
http://eis.m-society.go.th/socialmap/
EIS : http://EIS.m-society.go.th/
MIS : http://MIS.m-society.go.th/
GIS : http://misge.m-society.go.th/
พม. URL : http://www.m-society.go.th  --> เมนูสารสนเทศ


งานเปิดใช้ระบบของโครงการฯโดย รมต. และปลัดกระทรวง พม.