×

Warning

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Could not create folder.Path: [ROOT]\images\thumbnails\D:
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ GISTHAI ]
e - mail : ysombat@chula.ac.th

บทคัดย่อ
โครงการ ศึกษาข้อมูล และศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัด สมุทรสาคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมทั้งในระยะ สั้น และระยะยาว เพื่อการจัดทำโครงสร้างแผนงาน การพัฒนาและจัดการการใช้น้ำ จากแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินเพื่อการอุตสาหกรรมและเพื่อกิจการอื่น ๆ และเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศมีประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไปในอนาคต
การ ดำเนินการโครงการมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อจัดทำโครงร่างแผนงาน (Conceptual Plan) การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุตสาหกรรม โดยจะต้องสอดคล้องกับแผนงานการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค-บริโภค และอื่น ๆ ตามลำดับความจำเป็นและความสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อเสนอแนะข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of Reference) ในการศึกษาขั้นความเหมาะสมในลำดับต่อไป เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ให้มีการจัดหาและจัดสรรน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินที่เป็นระบบและมี ระเบียบแบบแผนที่เหมาะสม
จากการศึกษาองค์ประกอบทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ทำให้ทราบถึงสิ่งต่าง ๆ คือ

สภาพทั่วไปในปัจจุบันของพื้นที่ศึกษาจะประกอบด้วย สภาพทั่วไปในปัจจุบันของพื้นที่ศึกษาทางด้านกายภาพและลักษณะทางสังคม สภาพและแนวโน้มความเจริญทางเศรษฐกิจ สภาพคุณภาพแหล่งน้ำ(น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำประปา)และการจัดการองค์กรน้ำ นโยบายและปัญหาการบริหารจัดการน้ำ การจัดหาน้ำประกอบด้วย การศึกษาศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน โครงสร้างความต้องการใช้น้ำ ต้นทุน และการกำหนดราคาน้ำประกอบด้วยภาพรวมของการใช้น้ำในปัจจุบัน ภาพรวมการใช้น้ำในอุตสาหกรรมโดยกำหนดตามโซน การใช้น้ำของครัวเรือนและเพื่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรมจากการสำรวจภาคสนาม ความต้องการใช้น้ำในการผลิตโดยภาคอุตสาหกรรม แหล่งน้ำต่อคุณภาพชีวิตและปัจจัยกำหนดราคาน้ำ การจัดหาน้ำในอนาคตประกอบด้วย ปริมาณน้ำในอนาคต และสมดุลของการใช้และการจัดหาน้ำในแต่ละโซน แนวทางการจัดการและพัฒนาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมประกอบด้วย ขั้นตอนหลักในการกำหนดแนวทาง แนวทางการจัดการและพัฒนาน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ประเด็นด้านนโยบายที่ต้องพิจารณา และขั้นตอนการดำเนินการจัดการและพัฒนาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมประกอบด้วย แนวทางการจัดหาน้ำ แนวทางด้านความต้องการใช้น้ำ และแนวทางด้านการบริหาร


(English Version)